Editorial Flux-stiri Juridice

Marius Leontiuc : Ordonața Militară nr. 2 / 2020 NELEGALĂ și NECONSTITUȚIONALĂ

Așa cum știm Sâmbătă o cvasi autoritate neprevăzută de Constituție a emis un document cu putere de lege care restrânge dreptul la libertate al cetățenilor României, pe fondul pandemiei cumplite. Este evident că autoritățile trebuie să ia măsuri, dar atunci când ne referim la autorități acestea trebuie să existe în realitate. Pentru a exista ele trebuie să fie prevăzute de legi organice în conformitate cu Constituția.

Să privim puțin la Constituție

ARTICOLUL 53

Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi
(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.

ARTICOLUL 61

(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării.

(2) Parlamentul este alcătuit din Camera Deputaţilor şi Senat.

Legiferarea
ARTICOLUL 73

Categorii de legi

(1) Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare.

(2) Legile constituţionale sunt cele de revizuire a Constituţiei.

(3) Prin lege organică se reglementează:

a) sistemul electoral; organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente;
b) organizarea, funcţionarea şi finanţarea partidelor politice;
c) statutul deputaţilor şi al senatorilor, stabilirea indemnizaţiei şi a celorlalte drepturi ale acestora;
d) organizarea şi desfăşurarea referendumului;
e) organizarea Guvernului şi a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării;
f) regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război;
g) regimul stării de asediu şi al stării de urgenţă;
h) infracţiunile, pedepsele şi regimul executării acestora;
i) acordarea amnistiei sau a graţierii colective;
j) statutul funcţionarilor publici;
k) contenciosul administrativ;
l) organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii, a instanţelor judecătoreşti, a Ministerului Public şi a Curţii de Conturi;
m) regimul juridic general al proprietăţii şi al moştenirii;
n) organizarea generală a învăţământului;
o) organizarea administraţiei publice locale, a teritoriului, precum şi regimul general privind autonomia locală;
p) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele şi protecţia socială;
r) statutul minorităţilor naţionale din România;
s) regimul general al cultelor;
t) celelalte domenii pentru care în Constituţie se prevede adoptarea de legi organice.

Preşedintele RomânieiARTICOLUL 93Măsuri excepţionale

(1)Preşedintele  României instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgenţă în întreaga ţară ori în unele unităţi administrativ-teritoriale şisolicită Parlamentului încuviinţarea măsurii  adoptate, în cel mult 5 zile de la luarea acesteia.

(2) Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în cel mult 48 de ore de la instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă şi funcţionează pe toată durata acestora.

ARTICOLUL 115

Delegarea legislativă

(1) Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice.

(2) Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul şi data până la care se pot emite ordonanţe.

(3) Dacă legea de abilitare o cere, ordonanţele se supun aprobării Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la împlinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.

(4) Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora.

(5) Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgenţă la Camera competentă să fie sesizată şi după publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Camerele, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere. Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronunţă asupra ordonanţei, aceasta este considerată adoptată şi se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedură de urgenţă. Ordonanţa de urgenţă cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul (1).

ARTICOLUL 118

Forţele armate

(1) Armata este subordonată exclusiv voinţei poporului pentru garantarea suveranităţii, a independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale a ţării şi a democraţiei constituţionale. În condiţiile legii şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte, armata contribuie la apărarea colectivă în sistemele de alianţă militară şi participă la acţiuni privind menţinerea sau restabilirea păcii.

(2) Structura sistemului naţional de apărare, pregătirea populaţiei, a economiei şi a teritoriului pentru apărare, precum şi statutul cadrelor militare, se stabilesc prin lege organică.

(3) Prevederile alineatelor (1) şi (2) se aplică, în mod corespunzător, şi celorlalte componente ale forţelor armate stabilite potrivit legii.

Ce spunea Sindicatul Polițiștilor acum 4 zile, bine întemeiată în lege opinia citatămai jos:

Ordonanţa militară se poate emite, potrivit art.23 din OUG 1/1999 :
1. pe durata stării de asediu:

a) de ministrul apărării naţionale sau de şeful Statului Major General, când starea de asediu a fost instituită pe întregul teritoriu al ţării;

b) de comandanţii de mari unităţi în raza teritorială pentru care au fost împuterniciţi de şeful Statului Major General, când starea de asediu a fost instituită în anumite unităţi administrativ-teritoriale;

2. pe durata stării de urgenţă:

a) de ministrul administraţiei şi internelor sau de înlocuitorul de drept al acestuia, când starea de urgenţă a fost instituită pe întregul teritoriu al ţării;

b) de ofiţerii împuterniciţi de ministrul administraţiei şi internelor sau de înlocuitorii legali ai acestora, când starea de urgenţă a fost instituită în anumite unităţi administrativ-teritoriale;

Ca forţă juridică, ordonanţa militară este un act administrativ normativ, obligatoriu “erga omnes”, dar care nu poate deroga de la norme juridice de rang superior, legi, ordonanţe de urgenţă şi hotărâri de guvern.

Deci anumite reguli excepţionale, derogatorii sau care adaugă la dreptul comun, impun emiterea de ordonanţe de urgenţă sau legi ale parlamentului, pentru că altfel s-ar încălca art. 53 din Constituţia României (“Exerciţiul unor drepturi şi libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune…”).

Din economia legii citată mai sus prin Constituție, rezultă că o parte a Guvernului care s-a constituit într-un Comitet de Urgență, a uzurpat funcția guvernului și cea a Parlamentului emițând documente cărora Constituția le interzice exercițiul. Astfel putem vedea că ministrul de interne s-a crezut un Hugo de Cuba care emite decrete de lege militară. În fapt numitul Vela M., ministrul Afacerilor Interne împreună cu alți complici au încălcat obligații în serviciu expres prevăzute de lege (Constituția), în opinia mea.

În consecință arăt public aceste fapte care au impus peste noapte o dictatură militară pe teritoriul României și solicit sesizarea de îndată a PICCJ și tragerea la răspundere penală pentru infracțiuni de abuz în serviciu, uzurparea funcției, fals și uz de fals (documente care cuprind mențiuni de obligativitate nereale, acte subsecvente consecință : exemplu – Amendarea unei Biserici Penticostale din Timiș), propaganda statului totalitar, subminarea economiei naționale.

A se vedea că urmarea imediată a constituit hărțuirea cetățenilor

în acest film se observă abuzul polițiștilor conduși de Vela, ei nu poartă mască ci efectiv agresează și arestează la propriu o femeie. Nu putem afirma că o carantinează deoarece nu poartă mască și echipament specific. Aceștia nu au intrat la rândul lor în carantină. Este doar agresarea cetățenilor prin ideile polițienești ale Ocultei care are consacrare în astfel de miniștrii. Îmn fapt asistăm la un grup infracțional bine structurat care omoară economia națională, neexistând programe concrete de cercetare ale unui vaccin.
Aceasta este opinia mea liber exprimată.

Marius Leontiuc

 

Gazduire Web Hosting Inregistrare Domenii

Share this:

(Visited 91 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

code